Zasady i warunki

REGULAMIN IMPREZ SUMMER CONTRAST – for english, please contact us using the contact form

ustalenie – ŚWIDWIN 3.3.2014 I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: SUMMER CONTRAST, która odbędzie się w dniach 8-10 sierpnia 2014 na terenie prywatnego rancza w Rogalinku, (zwanej dalej: „Imprezą”). Organizatorem Imprezy jest nieformalna inicjatywa BLACK ART PROJECT (zwana dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i korzystania z urządzeń znajdujących się na Terenie. Ponadto celem regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren imprezy – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostanie pozbawiony kuponu kontrolnego i zamieniony na opaskę na rękę uprawniającą do wychodzenia i wchodzenia na Teren Imprezy dowolną liczbę razy ; „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu ; „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, których przeznaczenie oraz dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie; „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów zarówno dla siebie, jak i osoby małoletniej. Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego)

 

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

 

1. Bilety sprzedawane są:

– przez autoryzowanego partnera goout.pl,

– w Rogalinku w dn. Imprezy przy wejściach na teren imprezy

2. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieautentycznego skutkować będzie odmową wstępu na Imprezę.

3. Prawo do wstępu na teren imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na teren imprezy.

4. Bilet powinien zostać wydrukowany przed okazaniem go przy wejściu.

5. bilet może byc równiez pokazany na telefonie komórkowym lub innym swprzętem z mozliwością wyswietlenia biletu.

 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 

1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety zgodne z opisem w punkcie II. Po okazaniu biletu na bramce wjazdowej, Uczestnicy otrzymająna rękę opaske potwierdzającą uczestnictwo.

2. Opaskę Uczestnik zobowiązany jest nosićna reku przez cały czas trwania festiwalu.

3. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.

4. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:1) nieletnim bez asysty opiekuna2) odmawiającym przestrzegania zasad imprezy

5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym biletu / opaski na ręku,

b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,

c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale IV pkt 7 Regulaminu,

d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,

e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

g). są nieletnie i nie maja opiekuna

6. Wstęp na teren imprezy mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem wraz z opaską lub identyfikatorem wraz z opaską wydaną przez organizatora.

7. Przed odebraniem bransoletki na bramce wjazdowej, uiszczane są dodatkowe opłaty przewidziane przez Organizatora. tj.: Zwrotka kaucja śmieciowa (5zł/os) oraz Podatek BIO w kwocie zmiennej.

8. Wstęp na teren imprezy może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu imprezy ma ukończone 18 lat. By osoby młodsze mogły wejść na teren festiwalu, muszą być pod opieka osoby pełnoletniej, która staje się odpowiedzialna za osobe nieletnią jak i jej czyny. na bramie wjazdowej podpisuje oświadczenie o całkowitej odpowiedzialności za osobę nieletnią.

9. Na teren imprezy można wjechac samochodem. Ustanowione beda miejsca postojowe. Procz tego samochod bedzie mozna pozostawic na terenie campingu jeżeli bedzie wystarczajaca ilosc miejsca.

10. Zakazane jest poruszanie sie samochodem po terenie imprezy i campingu podczas trwania imprezy. Mozliwe jest to jedynie do wyladunku i zaladunku dnia pierwszego do poludnia oraz po zakonczeniu imprezy

11. Po terenie imprezy, poruszać sie samochodem moze jedynie organizator oraz przedstawiciele grupy porzadkowej oraz osoby uprawnione przez organizatora lub sluzby porzadkowe.

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

1. Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla artystów i służb organizatora.

2. Na terenie imprezy przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych

3. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa osobom obecnym na Imprezie. Nie odpowiada za utratę mienia, zdrowia czy życia.

4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.

5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnej opaski

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:-broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,-materiałów wybuchowych,-wyrobów pirotechnicznych,-materiałów pożarowo niebezpiecznych,

8. Ponadto, nakazuje się trzymania wprowadzonych psów na smyczy. Właściciel psa moe zostać poproszony o założeniu psu kagańca. W sytuacji braku kagańca, właścicel psa może zostać poproszony o usunięcie zwierzęcia z terenu imprezy.

9. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca, a następnie poddaje komisyjnemu zniszczeniu.

10. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy lub nabycia biletu;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale IV pkt. 7 Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

11. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

12. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:ręczne wykrywacze metalu,środki przymusu bezpośredniego,wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

13. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet, opaskę, zaproszenie, identyfikator.

14. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie uprasza o opuszczenie terenu imprezy, bądź przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

16. Osobom, którym – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.

17. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany na Terenie Imprezy:sprzęt nagłośnieniowy,sprzęt oświetleniowy,punkty gastronomiczne i ich wyposażenie,wygrodzenia (barierki ochronne),toalety przenośne.

17. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.

18. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego ponad wyznaczenie sektorów zezwalają na użycieotwartego ognia w postaci ognisk. Użądzanie grilowiska możliwe jest jedynie w obrębie własnego camping, a wypalone węgle należy gromadzić w wyznacoznym do tego miejscu.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, itp, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.

4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Z DNIA 20 MARCA 2009 DZ. U. 2009 NR 62 POZ. 504

 

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.

3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

4. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.

5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.6. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w pkt.

6, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

7. Kto w czasie trwania imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.8. Karze, o której mowa w pkt 7, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.19. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt 7–8, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:-na stronie internetowej  wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,u organizatora: Świdwin, Brama Kamienna

5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.

6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2014 roku.