Regulamin – Summer Contrast
en
Kup bilet

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublikowanej w Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504 z zm, (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: SUMMER CONTRAST, która odbędzie się w dniach 17-24.07.2023 na terenie prywatnego rancza w Rogalinku, (zwanej dalej: „Imprezą”). Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie Summer Contrast (zwana dalej: „Organizatorem”).
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza i korzystania z urządzeń znajdujących się na Terenie. Ponadto celem regulaminu jest uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na teren pola campingowego – w odpowiednim sektorze przewidzianym dla naszych gości. Bilet przy pierwszym wejściu na teren imprezy zostaje wymieniony na opaskę (Identyfikator), która uprawnia do wychodzenia i wchodzenia na Teren campingu dowolną liczbę razy ; „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie camping, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren campingu. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu ; 

„Teren campingu” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren imprezy podzielony zostanie na sektory, których przeznaczenie oraz dostęp określony będzie przez Organizatora w niniejszym regulaminie;

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia będąca pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa tylko i wyłączne na odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów zarówno dla siebie, jak i osoby małoletniej. Osoba małoletnia to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia (art. 10 kodeksu cywilnego)

II. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży.
 2. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

 1. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 3. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowej wymiany go na Identyfikator (opaskę) Każde kolejne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba pełnoletnia może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

Zwrot lub zamiana biletów kupionych w pozostałych pulach biletowych  możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy, przeniesienia Imprezy do innej miejscowości lub zmiany terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości zwrotu biletów.

Zwrot biletów w przypadku przeniesienia Imprezy do innej miejscowości lub zmiany terminu planowanego rozpoczęcia imprezy możliwy jest jedynie do momentu nadejścia terminu faktycznego rozpoczęcie Imprezy. Po tym terminie możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie od tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Wnioski o zwrot biletu złożone po upływie terminu faktycznego rozpoczęcia Imprezy nie będą uwzględniane.

Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu lub, w przypadku biletów nabytych w sieci, za pośrednictwem usługodawcy, za pośrednictwem którego zostały one nabyte.

Bilety niewykorzystane nie podlegają możliwości zwrotu.

Nabywca biletu oraz Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie przewiduje możliwości przekazywania biletów innych użytkownikom aplikacji Going App.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.IIA. Sprzedaż biletów Summer Contrast Festival 2023 Full Experience 50/50

 1. Bilet Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCEjest karnetem, uprawniającym do udziału we wszystkich dniach Imprezy. 
 2. Opłata za bilet Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCEmoże zostać uiszczona jednorazowo lub w 2 częściach
 3. Po dokonaniu wyboru Biletu  Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCEKlient jest zobowiązany wybrać opcję zakupu jednorazowego lub “Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCE (1 z 2 części)”
 4. Po wyborze opcji „Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCE(1 z 2 części)”, po dokonaniu pierwszej płatności w kwocie 304 zł, Klient otrzyma bilet na Niedzielę, ważny w dniu 23.07.2023 r., zaś po dokonaniu płatności drugiej część  w kwocie 304 zł do dnia 31.05.2023 otrzyma karnet na cały festiwal Summer Contrast, ważny w dniach 17-24.07.2023  r.
 5. Organizator zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas rejestracji, dwie wiadomości przypominające o terminach i wysokości kolejnych wpłat. 
 6. Po dokonaniu płatności za 2 część karnetu Summer Contrast Festival 2023 FULL EXPERIENCE, poprzednio otrzymany bilet ważny w dniu 23.07.2023, przestaną być aktywne. Uprawniający do wejścia na teren festiwalu będzie najnowszy (najpóźniej wydany) bilet. Do każdej dokonywanej transakcji doliczana jest opłata serwisowa. 
 7. W przypadku braku dokonania drugiej z wpłat w powyżej określonym terminie, Klient nabywa Bilet na niedzielę, uprawniający do Uczestnictwa w imprezie w dniu 24.07.2023 r. Nie ma możliwości dokonania płatności za kolejną część Biletu po upływie powyżej wskazanego terminu. 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety zgodne z opisem w punkcie II. Po okazaniu biletu na bramce wjazdowej, Uczestnicy otrzymują na rękę opaskę (Identyfikator) potwierdzającą uczestnictwo.
 2. Opaskę Uczestnik zobowiązany jest nosić na ręku przez cały czas trwania festiwalu.
 3. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jej ważności.
 4. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

1) nieletnim bez asysty opiekuna 2) odmawiającym przestrzegania zasad imprezy

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 2. a) nie posiadającym biletu / opaski na ręku,
 3. b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
 4. c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale IV pkt 7 Regulaminu,
 5. d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku Imprezy,
 6. e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 7. f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

g). są nieletnie i nie mają opiekuna

 1. Wstęp na teren imprezy mają osoby legitymujące się odpowiednim biletem lub opaską na ręku (Identyfikatorem).
 2. Przed odebraniem opaski na bramce wjazdowej, uiszczane są dodatkowe opłaty przewidziane przez Organizatora. tj.: Zwrotka kaucja śmieciowa (5zł/os) oraz Podatek BIO w kwocie zmiennej.
 3. Wstęp na teren imprezy może uzyskać wyłącznie osoba, która w dniu imprezy ma ukończone 18 lat. By osoby młodsze mogły wejść na teren festiwalu, muszą być pod opieka osoby pełnoletniej, która staje się odpowiedzialna za osobe nieletnią jak i jej czyny. na bramie wjazdowej podpisuje oświadczenie o całkowitej odpowiedzialności za osobę nieletnią.
 4. Na teren imprezy będzie możliwy wjazd samochodem oraz zaparkowanie go na wyznaczonym miejscu postojowym. Przewiduje się również możliwość zaparkowania samochodu na terenie pola namiotowego, pod warunkiem, że będzie wystarczająca ilość miejsca.
 5. Zakazane jest poruszanie się samochodem po terenie imprezy i campingu w trakcie trwania imprezy. Poruszanie się samochodem po terenie i imprezy oraz pola namiotowego możliwe jest tylko od poniedziałku, g. 12:00 do czwartku g. 12.00 oraz w niedzielę po g. 12.00.
 6. W trakcie trwania imprezy, poruszanie się samochodem po jej terenie będzie możliwe tylko przez organizatora, przedstawicieli grupy porządkowej oraz osoby uprawniony przez organizatora lub służby porządkowe. 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator wyznaczy strefy do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla artystów i służb organizatora.
 2. Na terenie imprezy przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych
 3. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa osobom obecnym na Imprezie. Nie odpowiada za utratę mienia, zdrowia czy życia.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązane są do posiadania przy sobie ważnej opaski
 7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

-broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, -materiałów wybuchowych,-wyrobów pirotechnicznych, -materiałów pożarowo niebezpiecznych,

 1. Ponadto, nakazuje się trzymania wprowadzonych psów na smyczy. Właściciel psa może zostać poproszony o założeniu psu kagańca. W sytuacji braku kagańca, właściciel psa może zostać poproszony o usunięcie zwierzęcia z Terenu Imprezy.
 2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca, a następnie poddaje komisyjnemu zniszczeniu.
 3. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
 4. a) Sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy lub nabycia biletu;
 5. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 6. c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w rozdziale IV pkt. 7 Regulaminu,
 7. d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 8. e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 9. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 10. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:ręczne wykrywacze metalu,środki przymusu bezpośredniego,wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 11. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet, opaskę, zaproszenie, identyfikator.
 12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 13. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie uprasza o opuszczenie terenu imprezy, bądź przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 14. Osobom, którym – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia.
 15. Sprzęt obsługujący Imprezę, ulokowany na Terenie Imprezy:sprzęt nagłośnieniowy,sprzęt oświetleniowy,punkty gastronomiczne i ich wyposażenie,wygrodzenia (barierki ochronne),toalety przenośne.
 16. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego.
 17. Organizator nie zapewnia bezpieczeństwa przeciwpożarowego ponad wyznaczenie sektorów zezwalają na użycieotwartego ognia w postaci ognisk. Użądzanie grilowiska możliwe jest jedynie w obrębie własnego camping, a wypalone węgle należy gromadzić w wyznacoznym do tego miejscu.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

1.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. Siła Wyższa, itp, a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
 2. 7, 78-300 Niemierzyno

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Z DNIA 20 MARCA 2009 DZ. U. 2009 NR 62 POZ. 504

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 2. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności.
 3. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 4. Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 5. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.6. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w pkt.6, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 6. Kto w czasie trwania imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.8. Karze, o której mowa w pkt 7, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.19. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w pkt 7–8, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:-na stronie internetowej  wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,u organizatora: Świdwin, Brama Kamienna
 5. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VI pkt. 1 na piśmie, przesyłką poleconą.
 6. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.